44. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie
Strona GłównaDarmowe Ogłoszenia PiasecznoBaza Firm Piaseczno

Strona główna » Menu Piaseczno » Aktualności » 44. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

44. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 19.03.2014 r. (środa) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie .

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z 43 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (zmiana klasyfikacji wydatków w wysokości 51.200,- zł na wniosek Centrum Kultury) .
9.2 sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 4.000 zł i przeznaczenia tych środków na zakup sprzętu informatycznego dla KPP w Piasecznie).
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 17.500 zł w związku powierzeniem Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego dla Gminy Konstancin – Jeziorna i Gminy Tarczyn).
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 608.600 zł zgodnie z wnioskiem Ref. SS).
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia o kwotę 17.778 zł wydatków dot. programu Comenius w ZSP w Józefosławiu oraz Gimnazjum w Zalesiu Górnym).
9.6 sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia środków w wysokości 3.550 zł na odsetki z tytułu wypłaty odszkodowania).
9.7 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1283/XLII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.01.2014 r.
9.8 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 86.612 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych).
9.9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie”).
9.10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 20.000 zł oraz przeznaczenia środków w wysokości 20.000 zł na zakup pojazdu typu Quad dla OSP Chojnów).
9.11 sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014r.z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014–2025
9.12 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2022.
9.13 w sprawie zmiany uchwały Nr 1072/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 28 sierpnia 2013 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
9.14 w sprawie zmian w uchwale nr 842/XXX/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania.
9.15 w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej Żłobka Miejskiego w Piasecznie.
9.16 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o pow. 34,27 m2 położonego w Piasecznie przy ul. Puławskiej 20.
9.17 W sprawie zawarcia umowy użyczenia na lokal użytkowy, usytuowany w budynku przy Placu Piłsudskiego 4 w Piasecznie9.18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym terenu położonego w Piasecznie przy ul. Mleczarskiej.
9.19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 3/12, obręb 3, położonej w Piasecznie przy ul. Chabrów.
9.20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 3/12, obręb 3, położonej w Piasecznie przy ul. Chabrów.
9.21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 411/5, położonej w Złotokłosie.
9.22 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Malachitowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.23 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gminnej nr 67/10, położonej w obrębie 54 miasta Piaseczno.
9.24 w sprawie zawarcia przez Gminę Piaseczno umowy użyczenia zabudowanej nieruchomości ozn. nr ew. 182 położonej w Szczakach, stanowiącej jej własność.
9.25 w sprawie zawarcia przez Gminę Piaseczno umowy użyczenia zabudowanej nieruchomości ozn. nr ew. 544/1 położonej w Gołkowie, stanowiącej jej własność.
9.26 W sprawie zamiany nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr ew. 45/3 na działkę nr ew. 44/2, obie położone w obrębie 37 miasta Piaseczno przy ul. Dworcowej.
9.27 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne dla obszarów działek nr ew. 1809/1, 333/2, 783, 859.
9.28 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 130/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. nr 103 poz. 2579 z dn. 04.06.2007 r.).
9.29 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno-Zalesie Dolne dla obszarów działek nr ew. 49/4, 49/3 i 46 obręb 65.
9.30 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gołków oraz części miasta Piaseczno.
9.31 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Głosków.
9.32 w sprawie nadania nazwy Złotego Karpia ulicy położonej we wsi Żabieniec IRS w gminie Piaseczno.
9.33 w sprawie nadania nazwy Rybakówka ulicy położonej we wsi Żabieniec IRS w gminie Piaseczno.
9.34 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Komentarzy (0)
dodaj swój komentarz ->

Biuletyn informacji publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia przez Gminę Piaseczno

2020-05-26
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego...

Obwieszczenie OŚR.6220.9.2020

2020-05-25
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi dla istniejących i projektowanych budynków w miejscowościach: Pęchery i Grochowa, gm. Piaseczno, w powiecie piaseczyńskim, w województwie mazowieckim

Obwieszczenie OŚR.6220.5.2020

2020-05-25
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 26921 PIASECZNO KRÓTKA na wieży kościoła usytuowanego w Głoskowie, dz. nr ew. 247/1

Obwieszczenie OŚR.6220.5.2020

2020-05-25
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 26921 PIASECZNO KRÓTKA na wieży kościoła usytuowanego w Głoskowie, dz. nr ew. 247/1

Postanowienie

2020-05-25
dot. wskazania nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ulicy Jastrzębskiej w Jastrzębiu i Chojnowie

Obwieszczenie OŚR.6220.4.2020.ŁM

2020-05-25
dot. zakończenia postępowania dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ulicy Jastrzębskiej w Jastrzębiu i Chojnowie

Obwieszczenie OŚR.6220.20.2019

2020-05-25
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych - Stacji Bazowej BT10951 Józefosław 2 zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym (wieża strunobetonowa H=50,0 m), na działce nr 42 przy ul. Ogrodowej 2 w miejscowości Józefosław

Obwieszczenie OŚR.6220.20.2019

2020-05-25
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych - Stacji Bazowej BT10951 Józefosław 2 zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym (wieża strunobetonowa H=50,0 m), na działce nr 42 przy ul. Ogrodowej 2 w miejscowości Józefosław

Obwieszczenie OŚR.6220.11.2020

2020-05-22
o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinie w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i towarzyszącą infrastrukturą na dz. ew. nr 113/3, 113/4, 114/3, 114/4 z obrębu 0019 Józefosław przy ul. Wenus w Józefosławiu, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński

Obwieszczenie OŚR.6220.11.2020

2020-05-22
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i towarzyszącą infrastrukturą na dz. ew. nr 113/3, 113/4, 114/3, 114/4 z obrębu 0019 Józefosław przy ul. Wenus w Józefosławiu, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński

Ogłoszenia

AUTA DOSTAWCZE NA GODZINY !!!

Wypożyczalnia samochodów dostawczych (furgony, kontenery, kontenery z windą) Tylko u nas czynne 7 dni w tygodniu !!! Niskie ceny !!! Nowa flota !!! Wynajem ... zobacz

SKUP SAMOCHODÓW#SKUP AUT # PIASECZNO I OKOLICE #NAJWYŻSZE CENY!

Chcesz szybko, wygodnie i bezpiecznie sprzedać swój używany samochód osobowy? Masz dość telefonów z tymi samymi pytaniami i niesłownych klientów, którzy nie po... zobacz

Pomagam dorosłym w pokonaniu angielskiego przez Skype

Witaj, czy zastanawiałeś się, ile możesz zyskać znając lepiej język angielski? O tym, jak ważna jest praktyczna znajomość tego języka przekonują się Ci, k... zobacz

Zatrudnimy na Cyprze pracowników biurowych

Poszukujemy Pracowników Biurowych na Cyprze. Znajomość języka obcego nie wymagana. Praca polega na obsłudze klienta online. Oferujemy bezpłatne zakwa... zobacz

KUPIE LAWETE

Kupie lawete do worzenia samochodów lawete do mini koparek autolawete pomoc drogową na samochodzie ciężarowym i dostawczym tel.725 361 836... zobacz