Działania na rzecz zmniejszenia emisji CO2
Strona GłównaDarmowe Ogłoszenia PiasecznoBaza Firm Piaseczno

Strona główna » Menu Piaseczno » Aktualności » Działania na rzecz zmniejszenia emisji CO2

Działania na rzecz zmniejszenia emisji CO2

Położenie naszej Gminy w Metropolitarnym Obszarze Warszawy stwarza dogodne warunki dla inwestycji zwłaszcza w sektorach związanych z przemysłem, usługami, komunikacją oraz osadnictwem ludności nierolniczej, jednakże dynamiczny rozwój Gminy ma również znaczący wpływ na środowisko, w tym na stan atmosfery. W związku z powyższym podjęto szereg działań w kierunku poprawy jakości powietrza w Gminie. Poza realizowanymi inwestycjami Gmina Piaseczno przystąpiła do Porozumienia Burmistrzów oraz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités", które zajmuje się ochroną klimatu, promowaniem energii odnawialnej i efektywnego jej wykorzystania, a także doradztwem w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych. Dzięki przyłączeniu się do ww. inicjatyw nasza Gmina wzięła udział w projektach Ogród nad głową oraz Green Twinning.

Celem projektu Green Twinning (Budowanie kompetencji i wymiana doświadczeń w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego w miastach) jest wsparcie wdrażania inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Porozumienie Burmistrzów poprzez wzmocnienie kompetencji władz lokalnych w zakresie planowania energetycznego i wdrażania działań proenergetycznych. Cel ten realizowany jest poprzez wymianę doświadczeń, twinning pomiędzy „miastami doświadczonymi” (miasta hiszpańskie) a „miastami uczącymi się” (37 miast z nowych Państw Członkowskich UE, w tym 7 z Polski: Kościerzyna, Jarocin, Lublin, Lubin, Pałecznicę, Piaseczno, Śrem) oraz wsparcie techniczne ze strony krajowego koordynatora w opracowaniu i rozpoczęciu wdrażania „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)” (w tym szkolenia, helpdesk itp.). Projekt potrwa do marca 2014 r., a współfinansowany jest z programu Inteligentna Energia dla Europy. W projekcie uczestniczy 10 partnerów z 6 krajów europejskich.

Tylko w 2013 r. ww. projekty zaowocowały organizacją następujących przedsięwzięć
o charakterze edukacyjno-promocyjnym:
- Młodzieżowe Sympozjum Naukowe „Czyste źródła energii”;
- Turniej Maszyn Wodnych i Wiatrowych (współudział z Piaseczyńską Fundacją Ekologiczną);
- Dni Energii i Zielonych Dachów;
- prezentacja radnym zalet tworzenia ogrodów na dachach przez przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”;
- konkursy dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych (przygotowanie makiet budynków oraz zaprojektowanie na ich ścianach i pokryciach dachowych terenów zieleni, wykonanie plakatów promujących ww. ideę).

W związku z faktem, że wszystkie wspomniane działania cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony lokalnej społeczności w 2014 r. planowana jest kontynuacja większości z nich. Pierwsza połowa 2014 r. upłynie pod hasłem prowadzenia działalności edukacyjnej na temat ograniczenia niskiej emisji, zakończonej Dniami Energii.

Kolejnym ważnym krokiem na drodze poprawy efektywności energetycznej na terenie naszej gminy było podjęcie przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno”, którego realizacja pozwoli na redukcję emisji CO2 w gminie o prawie 24% w roku 2020, co nie tylko pozwoli na wypełnienie zobowiązań gminy Piaseczno jako sygnatariusza Porozumienia Burmistrzów, ale także przekroczy wyznaczone przez nie cele. Pomimo, że od przyjęcia SEAP-u upłynęły niespełna cztery miesiące, a większość wyznaczonych do wykonania przedsięwzięć jest na etapie planowania bądź wczesnym etapie realizacji, jeszcze w 2013 r. udało się wykonać następujące zadania:
- uruchomienie nowej linii autobusowej L-12 (trasa: Piaseczno-Głosków-Baszkówka-Wólka Pracka-Złotokłos);
- termomodernizacja budynków:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnowie,
- Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie,
- Zespół Szkół w Złotokłosie,
- budynek wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Jerozolimskiej 1 w Piasecznie;
zlecenie i wykonanie dokumentacji audytów energetycznych dla kolejnych czterech budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Piasecznie przy ul. Skrzetuskiego 25 oraz ul. Urbanistów 2, ul. Urbanistów 4 i ul. Urbanistów 6.

W 2014 r. planowana jest realizacja optymalnych wariantów termomodernizacyjnych w ww. obiektach wielorodzinnych. Ponadto podczas prac rewitalizacyjnych, budowlanych i adaptacyjnych budynków dworca PKP w Piasecznie, Ochotniczych Straży Pożarnych w Bobrowcu i Jazgarzewie, a także Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym zostanie wykonana ich termomodernizacja.

W bieżącym roku planowane jest również uruchomienie linii autobusowej na trasie Piaseczno-Żabieniec-Pilawa-Orzeszyn-Jastrzębie oraz wybudowanie kolejnych 5 km ścieżek rowerowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności oraz w związku z wysokimi kosztami zastąpienia pieców węglowych oraz kotłów starej generacji bardziej ekologicznymi systemami ogrzewania 12 lutego 2014 r. na sesji Rady Miejskiej w Piasecznie podjęta została uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji. Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy wniosek na druku, który zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu.

Jednocześnie informujemy, że w 2014 r. również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjmuje od osób fizycznych wnioski na dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki następujących przedsięwzięć:
- zakup i montaż kolektorów słonecznych;
- zakup i montaż pomp ciepła;
- modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne.

Wnioski należy składać w formie pisemnej wraz z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.wfosigw.pl na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7. Termin składania wniosków: od 14 kwietnia 2014 r. do wyczerpania środków finansowych. Pomoc w ich wypełnianiu można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (telefon kontaktowy: 22 853 53 21).

Informacja przygotowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Komentarzy (0)
dodaj swój komentarz ->

Biuletyn informacji publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia przez Gminę Piaseczno

2020-05-26
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego...

Obwieszczenie OŚR.6220.9.2020

2020-05-25
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi dla istniejących i projektowanych budynków w miejscowościach: Pęchery i Grochowa, gm. Piaseczno, w powiecie piaseczyńskim, w województwie mazowieckim

Obwieszczenie OŚR.6220.5.2020

2020-05-25
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 26921 PIASECZNO KRÓTKA na wieży kościoła usytuowanego w Głoskowie, dz. nr ew. 247/1

Obwieszczenie OŚR.6220.5.2020

2020-05-25
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 26921 PIASECZNO KRÓTKA na wieży kościoła usytuowanego w Głoskowie, dz. nr ew. 247/1

Postanowienie

2020-05-25
dot. wskazania nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ulicy Jastrzębskiej w Jastrzębiu i Chojnowie

Obwieszczenie OŚR.6220.4.2020.ŁM

2020-05-25
dot. zakończenia postępowania dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ulicy Jastrzębskiej w Jastrzębiu i Chojnowie

Obwieszczenie OŚR.6220.20.2019

2020-05-25
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych - Stacji Bazowej BT10951 Józefosław 2 zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym (wieża strunobetonowa H=50,0 m), na działce nr 42 przy ul. Ogrodowej 2 w miejscowości Józefosław

Obwieszczenie OŚR.6220.20.2019

2020-05-25
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych - Stacji Bazowej BT10951 Józefosław 2 zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym (wieża strunobetonowa H=50,0 m), na działce nr 42 przy ul. Ogrodowej 2 w miejscowości Józefosław

Obwieszczenie OŚR.6220.11.2020

2020-05-22
o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinie w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i towarzyszącą infrastrukturą na dz. ew. nr 113/3, 113/4, 114/3, 114/4 z obrębu 0019 Józefosław przy ul. Wenus w Józefosławiu, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński

Obwieszczenie OŚR.6220.11.2020

2020-05-22
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i towarzyszącą infrastrukturą na dz. ew. nr 113/3, 113/4, 114/3, 114/4 z obrębu 0019 Józefosław przy ul. Wenus w Józefosławiu, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński

Ogłoszenia

AUTA DOSTAWCZE NA GODZINY !!!

Wypożyczalnia samochodów dostawczych (furgony, kontenery, kontenery z windą) Tylko u nas czynne 7 dni w tygodniu !!! Niskie ceny !!! Nowa flota !!! Wynajem ... zobacz

SKUP SAMOCHODÓW#SKUP AUT # PIASECZNO I OKOLICE #NAJWYŻSZE CENY!

Chcesz szybko, wygodnie i bezpiecznie sprzedać swój używany samochód osobowy? Masz dość telefonów z tymi samymi pytaniami i niesłownych klientów, którzy nie po... zobacz

Pomagam dorosłym w pokonaniu angielskiego przez Skype

Witaj, czy zastanawiałeś się, ile możesz zyskać znając lepiej język angielski? O tym, jak ważna jest praktyczna znajomość tego języka przekonują się Ci, k... zobacz

Zatrudnimy na Cyprze pracowników biurowych

Poszukujemy Pracowników Biurowych na Cyprze. Znajomość języka obcego nie wymagana. Praca polega na obsłudze klienta online. Oferujemy bezpłatne zakwa... zobacz

KUPIE LAWETE

Kupie lawete do worzenia samochodów lawete do mini koparek autolawete pomoc drogową na samochodzie ciężarowym i dostawczym tel.725 361 836... zobacz