Nowa Inwestycja w Elektrowni Opole
Strona GłównaDarmowe Ogłoszenia PiasecznoBaza Firm Piaseczno

Strona główna » Menu Piaseczno » Aktualności » Nowa Inwestycja w Elektrowni Opole

Nowa Inwestycja w Elektrowni Opole

Informacja nt. nowej inwestycji w Elektrowni Opole 
15 lutego zaplanowano uroczyste otwarcie realizacji inwestycji, polegającej na budowie dwóch nowych bloków o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole, tzw. Opole II. Inwestycję t ę realizuje największy podmiot w branży energetycznej w Polsce – Polska Grupa Energetyczna S.A. Inwestycja – popierana przez Ministerstwo Gospodarki , wpisuje się w priorytety strategiczne Ministerstwa Gospodarki, do których należą : wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności  i konkurencyjności, jak również bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Elektrownia Opole to nowoczesne źródło energii elektrycznej i ciepła, a tak Ŝe jedno  z największych przedsiębiorstw w województwie opolskim.  W elektrowni pracuj ą  4 bloki energetyczne o łącznej mocy zainstalowanej 1492 MW (moc osiągalna 1532 MW). Zdolności produkcyjne energii elektrycznej wynoszą obecnie około 10 TWh rocznie. Część możliwości produkcyjnych wykorzystywana jest jako źródło rezerwy mocy i sprzedawana w ramach świadczenia regulacyjnych usług systemowych.  O stanie istniejących urządzeń wytwórczych i poziomie kultury technicznej obsługi świadczą uzyskiwane parametry niezawodnościowe bloków. Od wielu lat Elektrownia Opole osiąga najniższe wskaźniki awaryjności w Polsce. Jest ona kompleksowo wyposażona w urządzenia ochrony środowiska, spełniające wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej oraz posiada nowoczesne systemy zarządzania środowiskiem. Wszystkie odpady produkcyjne z Elektrowni Opole s ą zagospodarowane przez przemysł materiałów budowlanych i drogowych oraz wykorzystywane s ą do rekultywacji wyrobisk kopalni węgla.

Inwestycja w postaci dwóch nowoczesnych bloków energetycznych sprzyjać będzie rozwojowi gospodarczemu, poprawi bezpieczeństwo energetyczne, przełoży się pozytywnie na bilansowanie krajowego systemu elektroenergetycznego, a przewidywana wysoka sprawność obu bloków zaowocuje znacząco niższymi emisjami gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. 

Informacje szczegółowe
• Przewidywany wzrost gospodarczy kraju oraz związany z tym wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, wymaga zapewnienia niezawodnych dostaw energii. Jednocześnie z powodu fizycznego zużycia i zbyt wielkich emisji, wiele bloków w polskich elektrowniach wymaga wymiany. 
• Dodatkowo, polityka klimatyczna Unii Europejskiej stawia wymóg ograniczania emisji gazów cieplarnianych, co m. in. wymusza inwestycje w sektorze wytwarzania energii elektrycznej. 
• W konsekwencji odtworzenie i przyrost zainstalowanych mocy wytwórczych powinien odbywać się poprzez budowę zaawansowanych technologicznie, maksymalnie sprawnych i ekologicznych jednostek. Takie właśnie bloki zamierza się wybudować w Elektrowni Opole, których budowa rusza od jutra . 
• Inwestycja ta wpisuje się w priorytety strategiczne Ministerstwa Gospodarki , do których należą :
wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, jak również bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ministerstwo Gospodarki przez cały czas wspierało realizację inwestycji.
• Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sektora energetycznego jest jednym  z ważniejszych aspektów działalności Ministra Gospodarki. Ma to szczególne znaczenie ze względu na dynamizm zmian, konieczność inwestycji w infrastruktur ę oraz podnoszenie konkurencyjności na rynku europejskim polskiego sektora energetycznego. Stojące przed nim zadania oraz wyzwania, które w najbliższej przyszło ści skupione będą przede wszystkim wokół rozbudowy zarówno potencjału wytwórczego energetyki w oparciu o nowoczesne technologie, wymagają podejmowania działań promujących i wspierających ten sektor gospodarki .
Lokalizacja inwestycji , w porównaniu do innych w kraju, jest unikalna ze względu na istniejącą infrastrukturę i wolny teren , niewymagający wyburzeń istniejących bloków dla jej realizacji. Wszystkie te fakty spowodowały, ŻE budowa bloków 5 i 6  w Elektrowni Opole została uznana za jedną z najważniejszych inwestycji strategicznych Polskiej Grupy Energetycznej S.A. - największego podmiotu tej branży w Polsce.
• W ostatnich miesiącach zaznaczyły się kierunkowe zmiany w otoczeniu sektora energetycznego - nie tylko w Polsce, ale i w Europie . Dostrzec to można w trzech głównych obszarach: 
- zmianach systemowych na rynku energii , takich jak np. wprowadzenie mechanizmu operacyjnej rezerwy mocy, ograniczających ryzyka w energetyce konwencjonalnej; 
- projektowanych regulacjach ustawowych dotyczących odnawialnych źródeł energii, racjonalizujących rozwój tego sektora w Polsce; 
- kierunkach europejskiej polityki klimatycznej, w szczególności realizowanych i zapowiadanych interwencji w systemie handlu emisjami CO 2. 
• W związku z powyższym, pomimo wcześniejszego zamknięcia zadania inwestycyjnego Opole II, zarząd PGE S.A. zaakceptował rekomendacje Komitetu Inwestycyjnego i w dniu 31 stycznia 2014 r. wydał Polecenie Rozpoczęcia Prac dla projektu budowy dwóch bloków energetycznych na węgiel kamienny o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole (Opole II, bloki numer 5 i 6).
• Główne założenia techniczne bloków 5 i 6 zostały oparte na wariantowej analizie techniczno-ekonomicznej budowy nowych mocy wytwórczych, wykonanej w końcu 2008 r. przez Energo projekt Warszawa S.A. i zaakceptowanej do realizacji przez organy korporacyjne Grupy PGE w I kwartale 2009 r. W analizach wyboru technologii nowych bloków energetycznych zbadane zostały techniczne, środowiskowe i ekonomiczne aspekty różnych dostępnych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Wyniki prac jednoznacznie potwierdziły celowość realizacji nowych bloków w technologii konwencjonalnej w oparciu o parametry
nadkrytyczne, polegającej na spalaniu węgla kamiennego i produkcji energii elektrycznej w turbogeneratorach parowych.
• W wyniku analiz zdecydowano, że optymalnym wariantem mocowym, minimalizującym ryzyko okresu inwestycji i eksploatacji, będą dwa bloki o mocy 900 MW każdy. Sprawność netto bloków będzie wynosiła minimum 46 % (przy obecnej średniej krajowej rzędu 30-35 %), co jest najwyższą osiąganą wartością dla komercyjnie eksploatowanych bloków, poło Ŝonych na śródlądziu; w naszej strefie klimatycznej i chłodzonych w obiegu zamkniętym. Osiągnięte to zostanie dzięki zastosowaniu parametrów nadkrytycznych w obiegu parowo wodnym, w tym temperatur pary powyżej 600 o C. Bloki zostaną przystosowane do pracy przez 7500 godzin w roku, co pozwoli w sposób maksymalny wykorzystać ich zalety ekologiczne i ekonomiczne.
• Dzięki zastosowaniu nadkrytycznych parametrów pary (t > 600 oC, p > 25 MPa) oraz układów odzysku ciepła ze spalin, kotły będą pracować ze sprawnością na poziomie ok. 95%. Dla zabezpieczenia przyszłych potrzeb ciepłowniczych planuje si ę przystosowanie turbin do poboru z części NP pary na cele ciepłownicze w ilości odpowiadającej około 300 MW th z ka Ŝdej.
Nowe bloki zostaną wyposażone w instalacje umożliwiające redukcję emisji do poziomu znacznie niższego od obecnych wymagań w tym zakresie . Osiągnięcie tak wysokich standardów planuje si ę zrealizować sprawdzonymi i powszechnie w świecie stosowanymi technologiami w zakresie:
- odsiarczania spalin , które odbywać się będzie metod ą mokrą wapienną, gdzie produktem ubocznym jest gips syntetyczny, w pełni zagospodarowywany przez przemysł materiałów budowlanych;
- odazotowania spalin , które realizowane będzie dwustopniowo, najpierw poprzez zastosowanie metod pierwotnych - obniżenie do poziomu  ok. 200 mg/m 3u, a następnie do poziomu 80 mg/m 3u metodą katalitycznej redukcji z użyciem wody amoniakalnej;
- odpylania spalin do poziomu 30 mg/m 3u, które odbywać się będzie za pomoc ą sprawdzonych elektrofiltrów, a dalsze obniżenie zapylania dokonywać si ę będzie w absorberach instalacji odsiarczania podczas zraszania strumieniem suspensji;
hermetyzacji procesów technologicznych , w szczególności w odniesieniu do pylenia odpadów paleniskowych (popiół i żużel).
Bloki będą spełniać unijną dyrektywę o emisjach przemysłowych i mieć najlepsze dostępne technologie dla obniżenia emisji CO2.
• Dla nowych bloków w PGE Elektrowni Opole S.A. zastosowanych zostanie szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, pozwalających na spełnienie zakładanych poziomów emisji , wymagań UCTE w zakresie regulacji mocy pierwotnej i wtórnej w pa śmie mocy regulacyjnej 40-100 % mocy, pracy w systemie automatycznej regulacji mocy i częstotliwości (ARCM). Nowoczesne systemy monitoringu oraz układy automatyki umożliwi ą skrócenie czasów rozruchu oraz pozwolą na automatyczny rozruch i odstawienie (one push start button).
Elektrownia Opole II budowana jest przez konsorcjum Rafako-Polimex Mostostal-Mostostal Warszawa oraz Alstom. Pierwszy blok ma być gotowy w IV kwartale 2018 r., drugi - w I kwartale 2019 r. Po zakończeniu łączna moc zainstalowana Elektrowni Opole wzrośnie z obecnych 1492 MW do około 3300 MW
MW, co pozytywnie przełoży si ę m.in. z punktu widzenia bilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego . Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie rocznej produkcji energii elektrycznej netto w Elektrowni Opole z poziomu 7,8 TWh do  20,4 TWh. Rocznie Opole II ma zużywać ponad 4 mln ton węgla.
Wartość inwestycji w projekt Opole II to 11,6 mld zł brutto . PGE podała, Ŝe  w 2014 r. planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 0,7 mld zł. W 2015 r. będzie szczyt wydatków, wyniosą one 3,8 mld zł. W 2016 r. CAPEX ma wynieść 3,3 mld zł, w 2017 - 1,9 mld zł, w 2018 - 1,1 mld zł, a w 2019 roku - 0,1 mld zł.
Komentarzy (0)
dodaj swój komentarz ->

Biuletyn informacji publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia przez Gminę Piaseczno

2020-05-26
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego...

Obwieszczenie OŚR.6220.9.2020

2020-05-25
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi dla istniejących i projektowanych budynków w miejscowościach: Pęchery i Grochowa, gm. Piaseczno, w powiecie piaseczyńskim, w województwie mazowieckim

Obwieszczenie OŚR.6220.5.2020

2020-05-25
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 26921 PIASECZNO KRÓTKA na wieży kościoła usytuowanego w Głoskowie, dz. nr ew. 247/1

Obwieszczenie OŚR.6220.5.2020

2020-05-25
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 26921 PIASECZNO KRÓTKA na wieży kościoła usytuowanego w Głoskowie, dz. nr ew. 247/1

Postanowienie

2020-05-25
dot. wskazania nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ulicy Jastrzębskiej w Jastrzębiu i Chojnowie

Obwieszczenie OŚR.6220.4.2020.ŁM

2020-05-25
dot. zakończenia postępowania dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ulicy Jastrzębskiej w Jastrzębiu i Chojnowie

Obwieszczenie OŚR.6220.20.2019

2020-05-25
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych - Stacji Bazowej BT10951 Józefosław 2 zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym (wieża strunobetonowa H=50,0 m), na działce nr 42 przy ul. Ogrodowej 2 w miejscowości Józefosław

Obwieszczenie OŚR.6220.20.2019

2020-05-25
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych - Stacji Bazowej BT10951 Józefosław 2 zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym (wieża strunobetonowa H=50,0 m), na działce nr 42 przy ul. Ogrodowej 2 w miejscowości Józefosław

Obwieszczenie OŚR.6220.11.2020

2020-05-22
o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinie w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i towarzyszącą infrastrukturą na dz. ew. nr 113/3, 113/4, 114/3, 114/4 z obrębu 0019 Józefosław przy ul. Wenus w Józefosławiu, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński

Obwieszczenie OŚR.6220.11.2020

2020-05-22
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i towarzyszącą infrastrukturą na dz. ew. nr 113/3, 113/4, 114/3, 114/4 z obrębu 0019 Józefosław przy ul. Wenus w Józefosławiu, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński

Ogłoszenia

AUTA DOSTAWCZE NA GODZINY !!!

Wypożyczalnia samochodów dostawczych (furgony, kontenery, kontenery z windą) Tylko u nas czynne 7 dni w tygodniu !!! Niskie ceny !!! Nowa flota !!! Wynajem ... zobacz

SKUP SAMOCHODÓW#SKUP AUT # PIASECZNO I OKOLICE #NAJWYŻSZE CENY!

Chcesz szybko, wygodnie i bezpiecznie sprzedać swój używany samochód osobowy? Masz dość telefonów z tymi samymi pytaniami i niesłownych klientów, którzy nie po... zobacz

Pomagam dorosłym w pokonaniu angielskiego przez Skype

Witaj, czy zastanawiałeś się, ile możesz zyskać znając lepiej język angielski? O tym, jak ważna jest praktyczna znajomość tego języka przekonują się Ci, k... zobacz

Zatrudnimy na Cyprze pracowników biurowych

Poszukujemy Pracowników Biurowych na Cyprze. Znajomość języka obcego nie wymagana. Praca polega na obsłudze klienta online. Oferujemy bezpłatne zakwa... zobacz

KUPIE LAWETE

Kupie lawete do worzenia samochodów lawete do mini koparek autolawete pomoc drogową na samochodzie ciężarowym i dostawczym tel.725 361 836... zobacz