Nowa Inwestycja w Elektrowni Opole
Strona GłównaDarmowe Ogłoszenia PiasecznoBaza Firm Piaseczno

Strona główna » Menu Piaseczno » Aktualności » Nowa Inwestycja w Elektrowni Opole

Nowa Inwestycja w Elektrowni Opole

Informacja nt. nowej inwestycji w Elektrowni Opole 
15 lutego zaplanowano uroczyste otwarcie realizacji inwestycji, polegającej na budowie dwóch nowych bloków o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole, tzw. Opole II. Inwestycję t ę realizuje największy podmiot w branży energetycznej w Polsce – Polska Grupa Energetyczna S.A. Inwestycja – popierana przez Ministerstwo Gospodarki , wpisuje się w priorytety strategiczne Ministerstwa Gospodarki, do których należą : wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności  i konkurencyjności, jak również bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Elektrownia Opole to nowoczesne źródło energii elektrycznej i ciepła, a tak Ŝe jedno  z największych przedsiębiorstw w województwie opolskim.  W elektrowni pracuj ą  4 bloki energetyczne o łącznej mocy zainstalowanej 1492 MW (moc osiągalna 1532 MW). Zdolności produkcyjne energii elektrycznej wynoszą obecnie około 10 TWh rocznie. Część możliwości produkcyjnych wykorzystywana jest jako źródło rezerwy mocy i sprzedawana w ramach świadczenia regulacyjnych usług systemowych.  O stanie istniejących urządzeń wytwórczych i poziomie kultury technicznej obsługi świadczą uzyskiwane parametry niezawodnościowe bloków. Od wielu lat Elektrownia Opole osiąga najniższe wskaźniki awaryjności w Polsce. Jest ona kompleksowo wyposażona w urządzenia ochrony środowiska, spełniające wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej oraz posiada nowoczesne systemy zarządzania środowiskiem. Wszystkie odpady produkcyjne z Elektrowni Opole s ą zagospodarowane przez przemysł materiałów budowlanych i drogowych oraz wykorzystywane s ą do rekultywacji wyrobisk kopalni węgla.

Inwestycja w postaci dwóch nowoczesnych bloków energetycznych sprzyjać będzie rozwojowi gospodarczemu, poprawi bezpieczeństwo energetyczne, przełoży się pozytywnie na bilansowanie krajowego systemu elektroenergetycznego, a przewidywana wysoka sprawność obu bloków zaowocuje znacząco niższymi emisjami gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. 

Informacje szczegółowe
• Przewidywany wzrost gospodarczy kraju oraz związany z tym wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, wymaga zapewnienia niezawodnych dostaw energii. Jednocześnie z powodu fizycznego zużycia i zbyt wielkich emisji, wiele bloków w polskich elektrowniach wymaga wymiany. 
• Dodatkowo, polityka klimatyczna Unii Europejskiej stawia wymóg ograniczania emisji gazów cieplarnianych, co m. in. wymusza inwestycje w sektorze wytwarzania energii elektrycznej. 
• W konsekwencji odtworzenie i przyrost zainstalowanych mocy wytwórczych powinien odbywać się poprzez budowę zaawansowanych technologicznie, maksymalnie sprawnych i ekologicznych jednostek. Takie właśnie bloki zamierza się wybudować w Elektrowni Opole, których budowa rusza od jutra . 
• Inwestycja ta wpisuje się w priorytety strategiczne Ministerstwa Gospodarki , do których należą :
wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, jak również bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ministerstwo Gospodarki przez cały czas wspierało realizację inwestycji.
• Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sektora energetycznego jest jednym  z ważniejszych aspektów działalności Ministra Gospodarki. Ma to szczególne znaczenie ze względu na dynamizm zmian, konieczność inwestycji w infrastruktur ę oraz podnoszenie konkurencyjności na rynku europejskim polskiego sektora energetycznego. Stojące przed nim zadania oraz wyzwania, które w najbliższej przyszło ści skupione będą przede wszystkim wokół rozbudowy zarówno potencjału wytwórczego energetyki w oparciu o nowoczesne technologie, wymagają podejmowania działań promujących i wspierających ten sektor gospodarki .
Lokalizacja inwestycji , w porównaniu do innych w kraju, jest unikalna ze względu na istniejącą infrastrukturę i wolny teren , niewymagający wyburzeń istniejących bloków dla jej realizacji. Wszystkie te fakty spowodowały, ŻE budowa bloków 5 i 6  w Elektrowni Opole została uznana za jedną z najważniejszych inwestycji strategicznych Polskiej Grupy Energetycznej S.A. - największego podmiotu tej branży w Polsce.
• W ostatnich miesiącach zaznaczyły się kierunkowe zmiany w otoczeniu sektora energetycznego - nie tylko w Polsce, ale i w Europie . Dostrzec to można w trzech głównych obszarach: 
- zmianach systemowych na rynku energii , takich jak np. wprowadzenie mechanizmu operacyjnej rezerwy mocy, ograniczających ryzyka w energetyce konwencjonalnej; 
- projektowanych regulacjach ustawowych dotyczących odnawialnych źródeł energii, racjonalizujących rozwój tego sektora w Polsce; 
- kierunkach europejskiej polityki klimatycznej, w szczególności realizowanych i zapowiadanych interwencji w systemie handlu emisjami CO 2. 
• W związku z powyższym, pomimo wcześniejszego zamknięcia zadania inwestycyjnego Opole II, zarząd PGE S.A. zaakceptował rekomendacje Komitetu Inwestycyjnego i w dniu 31 stycznia 2014 r. wydał Polecenie Rozpoczęcia Prac dla projektu budowy dwóch bloków energetycznych na węgiel kamienny o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole (Opole II, bloki numer 5 i 6).
• Główne założenia techniczne bloków 5 i 6 zostały oparte na wariantowej analizie techniczno-ekonomicznej budowy nowych mocy wytwórczych, wykonanej w końcu 2008 r. przez Energo projekt Warszawa S.A. i zaakceptowanej do realizacji przez organy korporacyjne Grupy PGE w I kwartale 2009 r. W analizach wyboru technologii nowych bloków energetycznych zbadane zostały techniczne, środowiskowe i ekonomiczne aspekty różnych dostępnych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Wyniki prac jednoznacznie potwierdziły celowość realizacji nowych bloków w technologii konwencjonalnej w oparciu o parametry
nadkrytyczne, polegającej na spalaniu węgla kamiennego i produkcji energii elektrycznej w turbogeneratorach parowych.
• W wyniku analiz zdecydowano, że optymalnym wariantem mocowym, minimalizującym ryzyko okresu inwestycji i eksploatacji, będą dwa bloki o mocy 900 MW każdy. Sprawność netto bloków będzie wynosiła minimum 46 % (przy obecnej średniej krajowej rzędu 30-35 %), co jest najwyższą osiąganą wartością dla komercyjnie eksploatowanych bloków, poło Ŝonych na śródlądziu; w naszej strefie klimatycznej i chłodzonych w obiegu zamkniętym. Osiągnięte to zostanie dzięki zastosowaniu parametrów nadkrytycznych w obiegu parowo wodnym, w tym temperatur pary powyżej 600 o C. Bloki zostaną przystosowane do pracy przez 7500 godzin w roku, co pozwoli w sposób maksymalny wykorzystać ich zalety ekologiczne i ekonomiczne.
• Dzięki zastosowaniu nadkrytycznych parametrów pary (t > 600 oC, p > 25 MPa) oraz układów odzysku ciepła ze spalin, kotły będą pracować ze sprawnością na poziomie ok. 95%. Dla zabezpieczenia przyszłych potrzeb ciepłowniczych planuje si ę przystosowanie turbin do poboru z części NP pary na cele ciepłownicze w ilości odpowiadającej około 300 MW th z ka Ŝdej.
Nowe bloki zostaną wyposażone w instalacje umożliwiające redukcję emisji do poziomu znacznie niższego od obecnych wymagań w tym zakresie . Osiągnięcie tak wysokich standardów planuje si ę zrealizować sprawdzonymi i powszechnie w świecie stosowanymi technologiami w zakresie:
- odsiarczania spalin , które odbywać się będzie metod ą mokrą wapienną, gdzie produktem ubocznym jest gips syntetyczny, w pełni zagospodarowywany przez przemysł materiałów budowlanych;
- odazotowania spalin , które realizowane będzie dwustopniowo, najpierw poprzez zastosowanie metod pierwotnych - obniżenie do poziomu  ok. 200 mg/m 3u, a następnie do poziomu 80 mg/m 3u metodą katalitycznej redukcji z użyciem wody amoniakalnej;
- odpylania spalin do poziomu 30 mg/m 3u, które odbywać się będzie za pomoc ą sprawdzonych elektrofiltrów, a dalsze obniżenie zapylania dokonywać si ę będzie w absorberach instalacji odsiarczania podczas zraszania strumieniem suspensji;
hermetyzacji procesów technologicznych , w szczególności w odniesieniu do pylenia odpadów paleniskowych (popiół i żużel).
Bloki będą spełniać unijną dyrektywę o emisjach przemysłowych i mieć najlepsze dostępne technologie dla obniżenia emisji CO2.
• Dla nowych bloków w PGE Elektrowni Opole S.A. zastosowanych zostanie szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, pozwalających na spełnienie zakładanych poziomów emisji , wymagań UCTE w zakresie regulacji mocy pierwotnej i wtórnej w pa śmie mocy regulacyjnej 40-100 % mocy, pracy w systemie automatycznej regulacji mocy i częstotliwości (ARCM). Nowoczesne systemy monitoringu oraz układy automatyki umożliwi ą skrócenie czasów rozruchu oraz pozwolą na automatyczny rozruch i odstawienie (one push start button).
Elektrownia Opole II budowana jest przez konsorcjum Rafako-Polimex Mostostal-Mostostal Warszawa oraz Alstom. Pierwszy blok ma być gotowy w IV kwartale 2018 r., drugi - w I kwartale 2019 r. Po zakończeniu łączna moc zainstalowana Elektrowni Opole wzrośnie z obecnych 1492 MW do około 3300 MW
MW, co pozytywnie przełoży si ę m.in. z punktu widzenia bilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego . Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie rocznej produkcji energii elektrycznej netto w Elektrowni Opole z poziomu 7,8 TWh do  20,4 TWh. Rocznie Opole II ma zużywać ponad 4 mln ton węgla.
Wartość inwestycji w projekt Opole II to 11,6 mld zł brutto . PGE podała, Ŝe  w 2014 r. planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 0,7 mld zł. W 2015 r. będzie szczyt wydatków, wyniosą one 3,8 mld zł. W 2016 r. CAPEX ma wynieść 3,3 mld zł, w 2017 - 1,9 mld zł, w 2018 - 1,1 mld zł, a w 2019 roku - 0,1 mld zł.
Komentarzy (0)
dodaj swój komentarz ->

Biuletyn informacji publicznej

Zawiadomienie o 20 sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2020 r.

2020-02-14
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2020 r. ( środa ) o godz. 9:30 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie

Projekty uchwał na 20 sesję Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2020 r.

2020-02-14
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2020 r. ( środa ) o godz. 9:30 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Zaproszenie na II Kongres Organizacji Pozarządowych- II termin

2020-02-14
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO ZAPRASZA NA II KONGRES ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH który odbędzie się w dniu 17 marca 2020r., o godz. 17.00 – II termin w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 Z uwagi na bardzo niską frekwencję w I terminie,...

Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 5 lutego w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP

2020-02-11
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 roku. Na podstawie art. 128 ust. 2...

Ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu na wynajem lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku dworca PKP w Piasecznie przy ul. Dworcowej 9.

2020-02-06
                                            BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO ...

Ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu na wynajem lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku dworca PKP w Piasecznie przy ul. Dworcowej 9.

2020-02-06
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 11,06 m 2 , zlokalizowanego w budynku dworca PKP w Piasecznie przy ul. Dworcowej 9.   Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 11,06 m 2 , zlokalizowany na...

Ogłoszenie o piątym pisemnym nieograniczonym przetargu na wynajem lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku dworca PKP w Piasecznie przy ul. Dworcowej 9.

2020-02-06
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO Ogłasza piąty pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 6,16 m 2 , zlokalizowanego w budynku dworca PKP w Piasecznie przy ul. Dworcowej 9.   Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 6,16 m 2 , zlokalizowany na...

Ogłoszenie sprzedaż samochodu pożarniczego OSP Bogatki

2020-02-06
OGŁOSZENIE Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza sprzedaż specjalistycznego samochodu pożarniczego Star 244 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:         Urząd Miasta i Gminy Piaseczno         ul. Kościuszki 5        ...

Uchwała nr 27.397.2019

2020-02-04
Uchwała nr 27.397.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie: orzeczenia nieważności uchwały Nr 415/XVII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania...

Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Cykl turniejów "Grand Prix Piaseczna" w tenisie stołowym".

2020-01-28
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 27.01.2020r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) Zamieszcza ofertę: Uczniowskiego Klubu...

Ogłoszenia

AUTA DOSTAWCZE NA GODZINY !!!

Wypożyczalnia samochodów dostawczych (furgony, kontenery, kontenery z windą) Tylko u nas czynne 7 dni w tygodniu !!! Niskie ceny !!! Nowa flota !!! Wynajem ... zobacz

SKUP SAMOCHODÓW#SKUP AUT # PIASECZNO I OKOLICE #NAJWYŻSZE CENY!

Chcesz szybko, wygodnie i bezpiecznie sprzedać swój używany samochód osobowy? Masz dość telefonów z tymi samymi pytaniami i niesłownych klientów, którzy nie po... zobacz

Pomagam dorosłym w pokonaniu angielskiego przez Skype

Witaj, czy zastanawiałeś się, ile możesz zyskać znając lepiej język angielski? O tym, jak ważna jest praktyczna znajomość tego języka przekonują się Ci, k... zobacz

Zatrudnimy na Cyprze pracowników biurowych

Poszukujemy Pracowników Biurowych na Cyprze. Znajomość języka obcego nie wymagana. Praca polega na obsłudze klienta online. Oferujemy bezpłatne zakwa... zobacz

KUPIE LAWETE

Kupie lawete do worzenia samochodów lawete do mini koparek autolawete pomoc drogową na samochodzie ciężarowym i dostawczym tel.725 361 836... zobacz